นโยบายความเป็นส่วนตัว “วอทไอแฮฟอิท”

วอทไอแฮฟอิทดอทคอม เป็นผู้จัดทำและให้บริการเว็บไซต์นี้ การเข้าใช้งาน เยี่ยมชม อ่านข้อมูลและ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้ ท่านจำเป็นต้องยินยอม และทำความเข้าใจต่อ นโยบาย นี้

คำนิยาม

เรา หมายความว่า วอทไอแฮฟอิทดอทคอม เป็นผู้จัดทำและให้บริการเว็บไซต์นี้

นโยบาย หมายความว่า นโยบายความเป็นส่วนตัว “วอทไอแฮฟอิท”

บริการ หมายความว่า เว็บไซต์ whatihaveit.com

ผู้ใช้งาน หมายความผู้ใช้งานบริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล

เราอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการใช้งาน การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการ ข้อมูลประเทศ ระยะเวลาการใช้งาน พฤติกรรม ในการใช้ บริการของเรา

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ได้รับข้อมูลจากเข้าใช้งานบริการ โดยบริการของเราได้ใช้บริการของบุคคลที่ 3 เช่น จัดเก็บข้อมูลโฮสติ้ง โดเมน เว็บไซต์คุกกี้ จัดทำสำรวจผู้ใช้งาน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย โฆษณา เป็นต้น

ได้รับข้อมูลจากการสำรวจ แบบสอบถาม การสนทนา จดหมาย อีเมล การยื่นสิทธิ์ที่มีการโต้ตอบกับเรา

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เรามีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการได้อย่างดีที่สุด ในการบริการของเรา เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย

เราอาจมีการเรียกจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

จัดเก็บข้อมูลบน Hosting

ประมวลผลข้อมูลผ่านบุคคลที่ 3 ด้วย ซึ่งการประมวลผลจากบุคคลที่ 3 ได้แก่ WordPress Plugin, Google Services, Social Network

โดยที่ตามกฎหมายกำหนด เราต้องจัดเก็บข้อมูลของท่าน เมื่อไม่ได้ใช้งานอีกแล้ว ไม่เกิน 3 ปี

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ทั้งนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยนโยบาย นั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้เมื่อเราประกาศ

ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ : วอทไอแฮฟอิทดอทคอม

อีเมล : whatihaveit@gmail.com

ดาวน์โหลด

PDF : WI_Privacy_Policy_TH , WI_Privacy_Policy_EN

Privacy Policy “whatihaveit”

whatihaveit.com is the creator and service provider of this website Access, visit, read information and/or Leave a comment on this site. You must consent and understand this policy

Definition

We mean What I Have It.com is the creator and service provider of this website

Policy means Privacy Policy. “whatihaveit”

Service means whatihaveit.com website

User means a user of the Service.

Personal data processed

We may process personal data as follows:

computer information Computer Identification Number (IP Address) Usage Information Settings and browser connection of the user’s device, country information, usage period, behavior of using our service.

Source of personal data

Receive information from accessing the service Our services use third-party services such as data hosting, domains, website cookies. conduct user surveys Set target groups, ads, etc.

Receive information from surveys, questionnaires, chats, letters, emails, submissions that interact with us.

Purpose of data processing

We need to process personal data in order to provide the best service. in our service to carry out marketing and analyzing data (Marketing and Data Analysis), such as notifying news and privileges via e-mail, SMS, applications, social media, telephone, including collecting data to comply with the law

We may collect additional information for various activities with notice from time to time.

Retention and period of retention of personal data

We have kept your personal information as follows:

Store data on Hosting

Data processing through 3rd parties as well, which is processed by 3rd parties, including WordPress Plugin, Google Services, Social Network.

where required by law We need to store your information. When it is no longer in use, no more than 3 years

Policy change

We can change the policy. to comply with guidelines and laws related regulations and in accordance with various services We will notify you, and that policy will be effective when we post it.

Contact

Name : whatihaveit.com

E-Mail : whatihaveit@gmail.com

Download

PDF : WI_Privacy_Policy_TH , WI_Privacy_Policy_EN